Liste der starken Verben

Liste der starken Verben – lijst van sterke werkwoorden

Lijst van sterke werkwoorden
infinitief verl. tijd volt. deelw. 3e pers enkv. vertaling
1 anfangen fing an angefangen er fängt an beginnen
2 anrufen rief an angerufen er ruft an opbellen
3 beißen biß gebissen er beißt bijten
4 bekommen bekam bekommen er bekommt krijgen
5 biegen bog gebogen er biegt buigen
6 bitten bat gebeten er bittet verzoeken
7 bleiben blieb geblieben er bleibt blijven
8 empfehlen empfahl empfohlen er empfiehlt aanbevelen
9 empfangen empfing empfangen er empfängt ontvangen
10 essen gegessen er ißt gegessen
11 finden fand gefunden er findet vinden
12 fahren fuhr gefahren er fährt rijden/varen
13 geben gab gegeben er gibt geven
14 gelingen gelang gelungen es gelingt lukken
15 gewinnen gewann gewonnen er gewinnt winnen
16 es gibt gab gegeben es gibt er is /er zijn
17 fallen fiel gefallen er fällt vallen
18 fernsehen sah fern ferngesehen er sieht fern tv kijken
19 fliegen flog geflogen er fliegt vliegen
20 gefallen gefiel gefallen es gefällt bevallen (prettig vinden)
21 gehen ging gegangen er geht gaan
22 genießen genoß genossen er genießt genieten
23 geschehen geschah geschehen es geschieht gebeuren
24 heißen hieß geheißen er heißt heten
25 helfen half geholfen er hilft helpen
26 kommen kam gekommen er kommt komen
27 lassen ließ gelassen er läßt er läßt
28 leihen lieh geliehen er leiht lenen
29 lesen las gelesen er liest lezen
30 liegen lag gelegen er liegt liggen
31 laufen lief gelaufen er läuft lopen
32 nehmen nahm genommen er nimmt nemen
33 riechen roch gerochen er riecht ruiken
34 rufen rief gerufen er ruft roepen
35 schreiben schrieb geschrieben er schreibt schrijven
36 schreien schrie geschrien er schreit schreeuwen
37 schlafen schlief geschlafen er schläft slapen
38 schwimmen schwamm geschwommen er schwimmt zwemmen
39 sehen sah gesehen er sieht zien
40 sitzen saß gesessen er sitzt zitten
41 sprechen sprach gesprochen er spricht spreken
42 stehen stand gestanden er steht staan
43 sterben starb gestorben er stirbt sterven
44 tragen trug getragen er trägt dragen
45 treffen traf getroffen er trifft ontmoeten
46 trinken trank getrunken er trinkt drinken
47 tun tat getan er tut doen
48 umsteigen stieg um umgestiegen er steigt um overstappen
49 vergessen vergaß vergessen er vergißt vergeten
50 versprechen versprach versprochen er verspricht beloven
51 verstehen verstand verstanden er versteht begrijpen
52 wachsen wuchs gewachsen er wächst groeien
53 werfen warf geworfen er wirft gooien

Let (extra) goed op de kolom ‘3e pers enkv.’ of de klinker hier verandert ten opzichte van het infinitief (hele werkwoord). Indien ja: dan gebeurt dit ook bij de du-vorm!

Een overzicht van deze lijst vind je hieronder als word document. In dit document is de klinkerverandering bij de 3e persoon enkelvoud (er/sie/es-vorm) in het rood aangegeven!

HV lijst sterke werkwoorden sept 2015